Proje Öneri Formu

Proje Öneri Dosyasının Hazırlanmasında Uyulması Gereken Hususlar :

 - Proje başvurusu otomasyon sistemi üzerinden http://bulut.yildiz.edu.tr daha önce Koordinatörlük tarafından proje yürütücülerine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreler kullanılarak yapılır (Otomasyon ile ilgili kılavuzu içeren dosya aşağıda sunulmuştur). Sistem üzerinden Proje Oneri Formunun çıktısını alarak imzalı bir nüshası ile birlikte  Koordinatörlüğe teslim edilir.  

- Proje bütçesinde yer alan cihazlar için teknik şartnamelerin ve birer adet tekliflerin proje dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Projelerinizin ihtiyaç taleplerinde bilgisayar, bilgisayar aksamı, printer ile kitap ve kırtasiye malzemeleri talep etmeyiniz. Buna benzer ihtiyaçlarınızı Fakülte ve Bölümlerinizden temin ediniz.

PROJELER:

*Yüksek Lisans Tezi Projeleri (YULAP): Başvuru için öğrencinin danışmanının atanmış ve tez konusunun belirlenmiş olması gerekir. Ayrıca başvuru sırasında danışmanını ve tez konusunu belirtir belgeyi Koordinatörlüğe sunmaları gerekmektedir. Proje Destek Miktarı: 7.000 TL.

*Doktora Tezi Projeleri (DOP): Başvuru için öğrencinin yeterlilik sınavında başarılı olması gerekir. Öğrenci "Tez Önerisi Savunması"nı başarıyla gerçekleştirdiğine dair formu Koordinatörlüğe sunmaları gerekir. Proje Destek Miktarı: 15.000 TL. 

*Genç Araştırmacıları Destek Projeleri (GEP): Doktoralı genç bilim insanlarının (Araştırma  Görevlisi Doktor, Öğretim  Görevlisi Doktor, Yardımcı Doçent Doktor) araştırmalarını sürdürebilmeleri için desteklenen projelerdir. Doktora/Sanatta Yeterlilik derecesinin alındığı tarihi izleyen beş (5) yıl içinde başvuruda bulunulması gerekmektedir. Genç Araştırmacı Destek Projelerinin başarı ile sonuçlanabilmesi için SCI, SCI-E, SSCI, SCHI ve Alan indexler kapsamındaki dergilerde en az bir (1) yayın yapılmış veya yayının kabul edilmiş olması gerekmektedir.

*BAP'a ilk kez GEP projeleri için başvuracak öğretim elemanlarımız hariç, daha önce GEP projesi almış öğretim elemanlarımızın yeniden bu projelere başvurabilmeleri için BAP dışında, yürütücü ya da araştırmacı olarak devam eden dış destekli en az bir projelerinin (TÜBİTAK, SANTEZ, AB, KAMAG, TAGEM, İSTKA gibi) bulunması gerekmektedir. Proje Destek Miktarı: 15.000 TL.

*Kapsamlı Araştırma Projeleri (KAP): Proje yürütücüsünün sadece Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluştuğu ve proje ekibinin, üniversite içinden/dışından, ulusal/uluslararası üniversite/araştırma kurumlarında görevli, en az üç araştırmacıdan oluştuğu kapsamlı projelerdir. Kapsamlı Araştırma Projeleri başarı ile sonuçlanabilmesi için SCI, SCI-E, SSCI, SCHI ve Alan indexler kapsamındaki dergilerde en az bir (1) yayın yapılmış veya yayının kabul edilmiş olması gerekmektedir.

*BAP'a ilk kez KAP projeleri için başvuracak öğretim elemanlarımız hariç, daha önce GEP ve/veya KAP projesi almış öğretim elemanlarımızın yeniden bu projelere başvurabilmeleri için BAP dışında, yürütücü ya da araştırmacı olarak devam eden dış destekli en az bir projelerinin (TÜBİTAK, SANTEZ, AB, KAMAG, TAGEM, İSTKA gibi) bulunması gerekmektedir. Proje Destek Miktarı: 25.000 TL. (BAPK YÖNERGESİ- Madde 2 - (1) IV) 

 

-Yüksek Lisans Tezi Proje başvurularında HAKEM ÖNERİ FORMU düzenlenmesine gerek yoktur.!

- Doktora Tezi Proje başvurularında  HAKEM ÖNERİ FORMU düzenlenmesine gerek yoktur.!

 

UYARI :

- Teknik Şartnamelerin en az iki imzalı (proje yürütücüsü, proje ekibinden bir üye) olması gerekmektedir.

 

Teknik şartname örnekleri için tıklayınız