Bitirme Raporu

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

PROJE BİTİRME RAPORU YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Genel Kurallar:

Proje bitirme raporu yazımında A4 standardında kaliteli beyaz kâğıt kullanılacaktır.
Sayfalardaki sağ, sol ve alt boşluk 2 cm, üst boşluk 2.5 cm olacaktır.
Rapor yazımında "Times New Roman" karakteri kullanılmalıdır.
Harf büyüklüğü 12 punto olmalıdır.
Satır aralığı 1,5 olmalıdır.
Şekil numarası ve açıklaması şeklin altına yazılmalıdır.
Tablo numarası ve açıklaması tablonun üstünde yer almalıdır.
Denklem numaraları parantez içinde, satır sonunda, sağa dayalı olarak yazılmalıdır.


Yüksek Lisans Tezi (YÜLAP) ve Doktora Tezi (DOP) araştırma projelerinde Yüksek Lisans ve Doktora tezleri proje bitirme raporu olarak kabul edilir. Tezlerin ilk kapak sayfası aşağıda örneği verilen kapakla aynı düzenlenip yayın tablosunun da eklenmesiyle beraber BAP Koordinatörlüğüne de teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrca tezinin başarıyla kabul edildiğine dair imzalı belgenin, aslı veya fotokopisinin kapak sayfasının arkasına eklenmesi gerekmektedir.

Tek nüsha ve ciltli (spiralsiz) olarak, bir dilekçe ile verilecek olan proje bitirme raporunun CD ortamında elektronik kopyasının da teslim edilmesi gerekmektedir.

Bitirme raporu tam metni "WORD dosyası" ve "PDF" olarak hazırlanmalıdır. Metin formatı dışındaki rapor ekleri, ek dosyalar olarak kompakt diske (CD) yüklenmelidir. (Fotoğraf, resim, harita, ses kaydı, video görüntüsü, vb).

Dosyalara isim verilirken projeno.pdf ve projeno.doc formatı kullanılmalıdır:
Örnek: 29-01-01-01.pdf 29-01-01-01.doc

Proje Bitirme Raporu Aşağıda Belirlenen Düzende Olmalıdır:

1. Kapak:
Ek-1'de verildiği şekilde hazırlanmalıdır.

2. Önsöz:
Proje hakkında kısa bilgi verilerek, projenin BAPK tarafından desteklendiği belirtilmelidir.

3. İçindekiler:
Rapor içindeki başlıklar, alt başlıklar ve bunların sayfa numaraları verilerek hazırlanmalıdır.

4. Tablo Ve Şekil Listeleri:
İçindekiler bölümünden sonra yer almalıdır.

5. Özet (Abstract):
Projenin ana hatlarını gösterecek olan bir metindir ve hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. En az 100, en çok 200 sözcükten oluşmalıdır.

6. Anahtar kelimeler:
Anahtar kelimeler belirtilmelidir.

7. Proje ana metni:
Giriş, genel bilgiler, yöntem ve sonuçlar bölümlerinden oluşur.

8. Referanslar:
Yararlanılan kaynaklar Ek-2'deki örnekler dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Referanslar konu içerisinde geçtikleri yerlerde parantez içinde yazarın soyadı ve basım tarihi verilerek belirtilmelidir. Örnek: (Çınar, 2001).

9. Proje kapsamında yapılan yayınlar, tezler tablosu:
Ek-3'te gösterildiği şekilde bitirme raporlarınızı teslim aşamasında yayın tablosuna ekleyeceğiniz uluslararası yayınınız var ise; yayınınızın www.ulakbim.gov.tr portalında yer alan puanını öğrenmeniz ve puanını gösterir belgenin bir fotokopisini eklemeniz, yayınınızın tarandığı indeksteki yerini gösteren örneğin; apss.webofknowledge.com adresindeki belgenin bir fotokopisini eklemeniz ve ayrıca yayınızı da bitirme raporuna eklemeniz gerekmektedir.

Bitirme Raporu Formu için tıklayınız.