TÜBİTAK Devam Eden Projeler
SN PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI FAKÜLTE BÖLÜM BÜTCE YILI
1 217M064 Yrd. Doç. Dr. Sakip ÖNDER Magnezyum Katkılı TİN Kaplamaların in Vivo Koşullarda Osteoentegrasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Elektrik - Elektronik Biyomedikal Mühendisli?i 2018
2 115E777 Doç. Dr. Ayhan BİNGÖLBALİ Manyetik Parçacık Görüntüleme (Mpi) Tekniğine Dayalı Medikal Görüntüleme Cihazının Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2018
3 117Z380 Prof. Dr. Sezgin BAKIRDERE Ultraviyole Fotokimyasal Uçucu Bileşen Oluşturma-Atom Tuzak-Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri Sistemi ile Pb, Cd, Ni, Co Elementlerinin Eser Seviyelerde Tayinleri Fen - Edebiyat Kimya 2018
4 116G024 Prof. Dr. OSMAN SAĞDIÇ Ülkemize Özgü Yoğurt, Peynir Kültürü Geliştirilmesi Ve Pilot Ölçekte Üretimi Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2018
5 117Y263 Doç. Dr. Bahattin ERDOĞAN Kinematik Deformasyon Analiz Modelinin Doğruluğunun Doğrusal Hareket Sistemleri Yardımıyla Araştırılması İnşaat Harita Mühendisliği 2018
6 216S612 Dr. EMRAH ŞEFİK ABAMOR Visseral Leishmaniasise Karşı Polikaprolakton Temelli İmmünokemoterapötik Ajanları İçeren Nanopartiküler Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2018
7 117K317 Prof. Dr. ASUMAN TÜRKÜN Tarihi Kent Merkezlerinin Yeniden Yapılanmasında Belirleyici Faktörler ve Olası Senaryolar: İstanbul Beyoğlu Örneği Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama 2018
8 217M073 Yrd. Doç. Dr. Kadir ERKAN Çok Serbestlik Dereceli Dikey Hibrid Manyetik Yatak Tasarımı Ve Kontrolü Makine Mekatronik Mühendisliği 2018
9 217m220 Yrd. Doç. Dr. Sakip ÖNDER Osteoentegrasyon Ve Anti Mikrobiyal Özelliklerini Geliştirmek Üzere Titanyum Yüzeylerin Değiştirilmesi Elektrik - Elektronik Biyomedikal Mühendisli?i 2018
10 117E188 Yrd. Doç. Dr. TÜRKER TÜRKER Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Ayrılık Zamanlı Çift-Modelli Sistemler İçin Kararlılık Ve Kararlı Kılınabilme Şartlarının Ortaya Konulması, Kontrolcü Tasarımı Ve Uygulaması Elektrik - Elektronik Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2018
11 217Z155 Prof. Dr. TARIK EREN Doğal Antimikrobiyal Peptit Türevlerinin Sentetik Polimerler ile Çift Etki (Elektrostatik/Hidrofobik Etkileşme ve Lektin Proteinin Inhibasyonu) Sağlayarak Taklit Edilmesi Fen - Edebiyat Kimya 2018
12 117S097 Dr. YASEMİN BUDAMA KILINÇ Saç Beyazlaması Probleminin Giderilmesine Yönelik Bitkisel İçerikli Nanoemülsiyonların Geliştirilmesi, İn Vivo Etkinliğinin Ve Güvenliliğinin Değerlendirilmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2018
13 217E084 Yrd. Doç. Dr. JANSET DAŞDEMİR Endüstriyel Robot Manipülatörlerinin Zaman Gecikmesi Altında Çıkış Geri Beslemeli Senkronizasyonu Elektrik - Elektronik Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2018
14 117F079 Prof. Dr. SERAP GÜNEŞ Yeni Siyano Grupları İçeren Yarıiletken Küçük Molekül ve Polimerlerin Organik Güneş Pillerinde Kullanılması Fen - Edebiyat Fizik 2018
15 117K826 Doç. Dr. BUKET AYŞEGÜL ÖZBAKIR Kentsel Mültecilerin Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Yeni Bir Bakış Açısı: "Kapsayıcı Kent İnşaası" Amaçlı "Sosyal İnovasyon Deneyi" Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama 2018
16 217Z171 Arş. Gör. MUNİSE YURTSEVER Zeytin(Olea Europaea L. Cv. Gemlik) Yaprağından Klonlanmış Lipaz Enziminin Pichia Pastoris'te Ekspresyonu Fen - Edebiyat Moleküler Biyoloji ve Genetik 2018
17 217S063 Prof. Dr. TARIK EREN Doğadan Esinlenerek Antimikrobiyal Peptit ve Benzerlerinin Geliştirilmesi Fen - Edebiyat Kimya 2018
18 217M561 Yrd. Doç. Dr. DİLEK EKŞİ AKBULUT Kemaliye Evlerinin Özgün Düz Damlarinin Korunmasina Yönelik Çözüm Önerileri Mimarlık Mimarlık 2018
19 116E121 Prof. Dr. HACI BODUR İnverterler İçin Yeni Ve Modüler Bir Yumuşak Anahtarlama Hücresinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2018
20 117Y333 Dr. CİHAN ŞAHİN Akarsu Delta Sistemlerinin İklim Değişikliği Etkilerine Karşı Kırılganlığı: Sakarya Nehri Deltası Örneği Eğitim Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2018
21 217M139 Prof. Dr. ZEYNEP SEMA BAYKARA Entegre Katalitik Gazlaştırıcılı Katı Oksit Yakıt Pili İle Akdeniz Bölgesinde Biyokütlenin Doğrudan Elektriğe Dönüştürülmesi Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2017
22 116M210 Yrd. Doç. Dr. Ali Erçin ERSUNDU Geçiş Metal Oksit Katkılı Ağır Metal Oksit Camların Yapısal Değişimlerinin İletkenlik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2017
23 116C089 Yrd. Doç. Dr. Hakan YILMAZER Yüksek Performanslı Nano-Yapılı Co-Cr-Mo İmplantların Yüksek Basınç Altında Burma (YBB) Yöntemiyle Üretimi Ve Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2017
24 116S471 Yrd. Doç. Dr. Tülin ARASOĞLU Brusellozis'e Karşı Endemik Rekombinant OMP25 Proteinin Üretimi Fen - Edebiyat Moleküler Biyoloji ve Genetik 2017
25 116Z465 Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN Piridin Esasli Yeni Mesogenik Malzemelerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Elektro-Optik Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat Kimya 2017
26 116R050 Prof. Dr. Kenan AYDIN Türkiye'de Romanlar: Bir Kimlik Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme 2017
27 116Z502 Doç. Dr. Demet KARACA BALTA Fotoaktif Hidrojellerin Misel Kopolimerizasyonu İle Eldesi Ve Floresans Madde Salım Davranışlarının İncelenmesi Fen - Edebiyat Kimya 2017
28 116E151 Doç. Dr. Songül Varlı ALBAYRAK Diz Eklemi Mr Görüntülerinde Kıkırdak Doku Ve Menisküs Bölütleme Ve Ölçümleme Elektrik - Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 2017
29 116E115 Doç. Dr. Ozan ERDİNÇ Talep Cevabı Uygulamalarında Evsel İklimlendirme Cihazlarının Kullanımı İçin Hava Tahminlerine Dayalı Kullanıcı Konforu Odaklı Yeni Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi Ve Uygulanması Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2017
30 116Z144 Prof. Dr. Ferdane KARAMAN Manyetik Alan Altında Politiyofen/Poly(3,4-Etilendioksi Tiyofen) Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat Kimya 2017
31 116S758 Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK Kısa, Orta ve Uzun Dönem Kan Şeker Ölçümlerini Eş Zamanlı Gerçekleştiren Yeni Bir Ölçüm Yöntemi Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2017
32 216Z052 Yrd. Doç. Dr. Emel ORDU Pamuk Bitkisinden (Gossypium hirsutum) İzole Edilen NAD+-Bağımlı Format Dehidrogenaz'ın Rekombinant Üretimi ve Biyoteknolojik Kullanımının Araştırılması Fen - Edebiyat Moleküler Biyoloji ve Genetik 2017
33 116Y061 Doç. Dr. Selami DEMİR Farklı Tasarımlara Sahip Giriş Paletlerinin Siklonlardaki Akış Özellikleri Ve Siklon Performansı Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Ve Nümerik Olarak Incelenmesi İnşaat Çevre Mühendisliği 2017
34 216M037 Arş. Gör. Aslı GÜNAY BULUTSUZ Biyomedikal Alanda Kullanılan Saf Titanyuma Ultrasonik Titreşim Etkisi Altında Aşırı Plastik Deformasyon Uygulaması Makine Makina Mühendisliği 2017
35 115R106 Prof. Dr. SERAP GÜNEŞ Yıldız Teknik Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları) Fen - Edebiyat Fizik 2017
36 117Z016 Doç. Dr. Banu MANSUROĞLU In Vitro Biyolojik Aktivite Çalışması: Sinapik Asit Yüklü Nanopartiküller Fen - Edebiyat Moleküler Biyoloji ve Genetik 2017
37 117M206 Yrd. Doç. Dr. Miray ÇELİKBİLEK ERSUNDU Yüksek Aydınlatma Verimli Beyaz Led Eldesi Amacıyla Kuantum Nokta Ve Nadir Toprak Elementi İkili Katkısının Tellürit Nanokompozit Camların Işıma Ve Renk Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2017
38 117Z307 Prof. Dr. Zehra Nüket ÖCAL SUNGUROĞLU Anti Kanser Ajanları ya da Gsk 3β İnhibitörleri Olabilecek Heterohalkalı Yeni Moleküllerin Sentezi ve Aktivite Çalışmaları Fen - Edebiyat Kimya 2017
39 216M145 Prof. Dr. Figen KAYA Nükleer Tıp Tesislerinde Yapısal Ve Kişisel Radyasyon Kalkanlama Malzemesi Olarak Kullanabilecek Bor Karbür Takviyeli Hafif ve Esnek Polimer Nanokompozitlerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2017
40 117F128 Doç. Dr. Taylan YETKİN Gama Kamerası Modernizasyonu İçin Yöntem Geliştirilmesi ve Deneysel Uygulaması Fen - Edebiyat Fizik 2017
41 116E743 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÜVET Dolaşımdaki Kanserli Hücrelerin (Ctcs) Mekanik Sertlik (Cell Stffness) Yapısındaki Değişimini Kantitatif Faz Görüntüleme Yöntemi Kullanarak Ölçen Holografik Tek Hücre Görüntüleme Tekniği Makine Mekatronik Mühendisliği 2017
42 115M396 Dr. Oğuz Kaan ÖZDEMİR Oksijen İndirgenme Reaksiyonu İçin Düşük Maliyetli Ve Yeni Elektrokatalizör Sentezi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016
43 215M342 Dr. Burak BİROL Doğrusal Katılaştırılmış Yüksek Mg İçeren Al-Mg Esaslı Çoklu Ötektik Alaşımların Mekanik, Elektriksel Ve Termal Özelliklerine Katılaşma Hızının Etkisinin İncelenmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016
44 115M090 Doç. Dr. Tarkan SANDALCI Hibrit Elektrikli Araçlara Yönelik Alternatif Gaz Yakıtları Kullanabilecek Diesel Motor ve Motor Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Makine Makina Mühendisliği 2016
45 115F524 Dr. Ünsal AKDERE Yüksek Performans Uygulamaları İçin Bombyx Mori İpek Fibroin Kristalit Biriminin Termo-Mekaniksel Özelliklerinin Moleküler Dinamik Simülasyonu Fen - Edebiyat Fizik 2016
46 115Y008 Doç. Dr. Şeref Naci ENGİN Havza Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2016
47 115E951 Doç. Dr. Ahmet Faruk BAKAN Güç Elektroniği Dönüştürücüleri İçin Yeni Bir Akım Kontrol Yönteminin Geliştirilmesi Ve Uygulanması Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2016
48 116K011 Prof. Dr. Zeynep ŞİRİN ENLİL Enerji Verimli Kentsel Yaşam Biçimleri İçin Toplumsal Veri Döngüleri (CODAL oop) Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama 2016
49 215M355 Prof. Dr. Mualla ÖNER Gaz Bariyer Uygulamaları Için Grafen Benzeri Bor Nitrür(Bn)/Biyopolimer Nanobiyokompozitleri Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2016
50 116M061 Doç. Dr. Berna AYAT AYDOĞAN Karadeniz Kıyıları Boyunca Fırtına Karakteristiklerinde ve Kıyı Erozyonunda İklim Değişikliği Kaynaklı etkiler, Yönetim ve Uyum İnşaat İnşaat Mühendisliği 2016
51 213M368 Prof. Dr. Zeynep Sema BAYKARA Biyokütleden Gazlaştırma Yoluyla Hidrojen Üretim Teknolojisi Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2016
52 215Z330 Prof. Dr. Tarık EREN Vankomisin ile Antibakteriyel Polimerlerin Konjugasyonu ile Sinerjistik Antibakteriyel Etkinliğinin İncelenmesi Fen - Edebiyat Kimya 2016
53 115Y718 Prof. Dr. Bülent BAYRAM Sürdürülebilir Kiyi Alani İzleme Modeli İçin İha Ve İha-Lidar Verilerinden Otomatik Üç Boyutlu Kiyi Çizgisi Çikartilmasi Ve Analizi: Terkos (İstanbul) Örneği İnşaat Harita Mühendisliği 2016
54 115R226 Prof. Dr. Haydar LİVATYALI Yıldız Teknik Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Mekatronik) Makine Mekatronik Mühendisliği 2016
55 116C081 Doç. Dr. Eyüp KIZIL Monotonik Homotopi ve Lie Semigrupları Fen - Edebiyat Matematik 2016
56 215E291 Doç. Dr. Önder YARGI Yüksek Enerji Yoğunluklu Asimetrik Süper Kapasitör Üretimi Fen - Edebiyat Fizik 2016
57 114F424 Doç. Dr. Fedai İNANIR Farklı Süperiletken Jeneratör Topolojilerinin Ve Bileşenlerinin Sayısal Yöntemlerle Tasarımı, Elektromanyetik Ve Isıl Performanslarının İncelenmesi Fen - Edebiyat Fizik 2015
58 115M137 Doç. Dr. Ayça Meriç HASANOĞLU Süt Ve Süt Ürünlerinin Ileri Osmoz-Membran Distilasyonu Hibrit Prosesi Ile Konsantrasyonu Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2015
59 214M329 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇAKIR Enjeksiyonlu Bir Cng Motorunda Kademeli Dolgu Oluşumu İçin Bölünmüş Yanma Odasi Tasarimi Ve Yanma Optimizasyonu Gemi İnşaatı ve Denizcilik Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği 2015
60 214M616 Doç. Dr. Ahmet DOĞAN Spor Sahalarının Çeşitli Hidrolojik Ve Meteorolojik Koşullar Altında Hızlı Ve Etkin Drenajını Sağlayacak Tekniklerin Araştırılması İnşaat İnşaat Mühendisliği 2015
61 115E215 Yrd. Doç. Dr. Ozan ERDİNÇ Akıllı Evlerden Oluşan Mahalli Bir Bölgenin Talep Cevabı Stratejileri Ile Koordineli İşletimi Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2015
62 115F251 Prof. Dr. Hasan TATLIPINAR Sıcaklığa Duyarlı Oligo (Etilen Glikol) Metil Eter Metakrilat (Oegma) Temelli polimerlerin Moleküler Dinamik Yöntemi İle İncelenmesi Fen - Edebiyat Fizik 2015
63 115Y411 Doç. Dr. Türkay GÖKGÖZ Avrupa Birliği Direktifleri Perspektifiyle Havza/Alt-Havza Sınırlarının Ve Kodlarının Belirlenmesine Yönelik Özgün Bir Metodolojinin Geliştirilmesi İnşaat Harita Mühendisliği 2015
64 115E599 Yrd. Doç. Dr. Akın DELİBAŞI Sabit Dereceli H_Sonsuz Kontrolcü Tasarımındaki Tutuculuğun Azaltılması Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2015
65 115K429 Yrd. Doç. Dr. Şerife Gonca ZEREN Çevrimiçi Psikolojik Danışma: Danışanın Öznel İyi Oluşu, Memnuniyeti ve Terapötik İşbirliğine Yönelik Algısı Eğitim Eğitim Bilimleri 2015
66 5150003 Yrd. Doç. Dr. Muhammed Zeki DURAK Geleneksel Ekşi Hamur Ekmeği Üretimine Yönelik Teknolojik Özellikleri Yüksek Yerli Ticari Starter Kültür Üretimi Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2015
67 115E652 Doç. Dr. Ali Melih BAŞARANER Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Kullanarak Havacılık Haritalarının Mekansal Web Servisleri Aracılığıyla Tasarımı Ve Üretimi İnşaat Harita Mühendisliği 2015
68 115E790 Yrd. Doç. Dr. Türker TÜRKER Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Komütasyon Moment Dalgalanmasının İndirgenmesi için Doğrusal Olmayan Dayanıklı Kontrolcü Tasarımı ve Uygulaması Elektrik - Elektronik Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2015
69 115M586 Yrd. Doç. Dr. Muzaffer METİN Raylı Sistem Titreşimlerinin Çevreye Olan Etkilerinin Optimal Üstyapı Tasarımı İle Azaltılması Makine Makina Mühendisliği 2015
70 115S132 Dr. Yasemin BUDAMA KILINÇ Influenza A Enfeksiyonu Tanısı İçin (M2e) Peptidine Spesifik IgY Antikoruna Dayalı İmmünokromatografi Yöntemi ile Hızlı Tanı Kiti Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2015
71 114C143 Yrd. Doç. Dr. Gülüstan DOĞAN Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Provenans ve Güven Bazlı Dinamik Ağ Yapılandırma Mimarisi Eğitim Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğitimi 2015
72 115K708 Prof. Dr. Güler ARAS Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Ölçülmesinde Alternatif Bir Model Önerisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama İktisadi ve İdari Bilimler İşletme 2015
73 115Y213 Prof. Dr. Petek Ayda USTAÖMER Paleotetis Aktif kenarı Boyunca Triyas Yay Magmatizmasının Ve Kaynak Alan Değişiminin İzlenmesi: Tokat Masifi Ve Yakın Pontid Bölgesinde Kumtaşlarındaki Detrital Zirkonların Bütünleşik U-Pb Ve Lu-Hf Izotop Çalışması İnşaat Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi 2015
74 115K350 Dr. Mehmet BEŞİKÇİ I. Dünya Savaşı'Nı Yaşamak Ve Hatırlamak: Hatırat Ve Günlükleri Işığında Osmanlı Askerlerinin Çanakkale, Kafkas, Irak Ve Sina-Filistin Cepheleri Tecrübeleri Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2015
75 215M075 Prof. Dr. Mesut AKGÜN Süperkritik Etanol Ortamında Portakal Kabuğu Esansının Katalitik Deterpanizasyonuyla Katma Değeri Yüksek Bileşiklerin Üretimi Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2015
76 115E984 Dr. Fatma Yıldız TAŞCIKARAOĞLU Kent Içi Yol Ağlarının Modellenmesi, Kalibrasyonu Ve Yeni Bir Mikrosimülatörün Yaygın Olarak Kullanılan Simülatörlerle Karşılaştırılması Elektrik - Elektronik Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2015
77 114K390 Prof. Dr. Gülnur AYBET Suriye Krizinin Türkiye'ye Yansımaları İktisadi ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2015
78 113F391 Prof. Dr. Orhan İÇELLİ Bor Mineral Atıklarının Fotovoltaik Uygulamalarda Kullanılması Fen - Edebiyat Fizik 2014
79 213M540 Dr. Cumhur Oktay AZELOĞLU Krenlerin Sismik Davranışları için Dinamik Modeller Geliştirilmesi Makine Makina Mühendisliği 2014
80 4130008 Yrd. Doç. Dr. Hakan KARATAŞ Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi Eğitim Eğitim Bilimleri 2014
81 113Z910 Doç. Dr. İbrahim ERDEN D-pi-A / D-pi-D Özellikli Organik Maddeler İle Bunların Rutenyum, Çinko Komplekslerinin Sentezi ve Güneş Pilinde Uygulamaları Fen - Edebiyat Kimya 2014
82 114Z093 Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN Antimikrobiyal Tedaviye Yönelik Olarak Juglonun Biyouyumluluğunun ve Biyoyararlanımının Artırılması Fen - Edebiyat Moleküler Biyoloji ve Genetik 2014
83 114Z138 Doç. Dr. Melda ALTIKATOĞLU YAPAÖZ Dekstran İle Stabilize Edilmiş Üreaz Enzimi ve Kompozit Amonyum Sensör Kullanılarak Mikro Büyüklükte Yeni Tip Potansiyometrik Üre Biyosensör Geliştirilmesi Fen - Edebiyat Kimya 2014
84 114F247 Öğr. Gör. Dr. Murat ÇALIŞKAN Güneş Pillerinde, Kontak Metallerinin Absoplayıcı CdTe'nin Yapısal Ve Elektro-Optik Aktivitelerine Etkisi Üzerine: Yoğunluk Fonksiyonel Teori Çalışması Fen - Edebiyat Fizik 2014
85 114K093 Yrd. Doç. Dr. Güzin AKYILDIZ ALÇURA Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattında Hizmet Kalitesi ve Memnuniyetin Ölçülerek Etkili Parametrelerin Araştırılması İnşaat İnşaat Mühendisliği 2014
86 114Z541 Dr. Nelisa TÜRKOĞLU LAÇİN Yara Örtü Materyali Olarak kullanılmak Amacıyla Biyobozunur Anti-Mikrobiyal Selüloz Membran Hazırlanması Rektörlük Bilim ve Teknoloji Uygulama Merkezi 2014
87 114K295 Doç. Dr. Semin Çağdaş Tuba İNAL ÇEKİÇ Mekaniksel Gelişmeyi Yönlendiren Planlama Kararlarına ve Süreçlerine Toplumsal Katılımın Yapısal ve İlişkisel Çözümlemesi Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama 2014
88 113F206 Prof. Dr. Mehmet Hikmet YÜKSELİCİ Lityum Niyobat Kristalinin Düzlem Fonksiyonel Bir Optik Bileşen Olarak Kullanılabilmesi İçin, Geçiş Metalleri Ve Nadir Toprak İyonlarının Varlığında Fiziko-Kimyasal İşlemlerin Gerçekleştirilmesi, Bilimsel Ve Teknolojik İlkelerin Belirlenmesi Fen - Edebiyat Fizik 2014
89 114O391 Prof. Dr. Muhammet ARICI Fonksiyonel Bir Bileşen Olarak Gölevez (Colocasia esculenta L.Schott) Ununun Fırıncılık Ürünlerinde Kullanımı Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2014
90 114E417 Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYSAL Mikroşebeke Yapısına Uygun Gerilim Beslemeli İnverter Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2014
91 113M426 Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL Bloklu Rıhtım Yapılarının Sismik Davranışı Ve Performans Parametrelerinin Belirlenmesi İnşaat İnşaat Mühendisliği 2013
92 113E229 Yrd. Doç. Dr. Hacı İLHAN İşbirlikli/Röleli Sistemlerde Karmaşıklık Azaltıcı Yöntemler Ve Hata Başarım Analizleri Elektrik - Elektronik Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2013
93 113M241 Doç. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE Yeni Nesil İyonik Sıvıların Sentezi Ve Endüstriyel Pirinç Atıklarından Metalik Değerlerin Kazanılmasında Çözücü (Liç Ajanı) Ve Ekstraktant Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2013
94 113M551 Dr. Oğuz Kaan ÖZDEMİR Sodyum Bor Hidrürün Hidroliz Reaksiyonu İçin Etkin Co-ti-B Üçlü Katalizörlerin Hazırlanması Ve Kinetik özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2013